Profesjonalne Biuro rachunkowe Szczecinek, Borne Sulinowo
Profesjonalne Biuro rachunkowe Szczecinek, Borne Sulinowo

Zarządzanie Nieruchomościami


Oferujemy kompleksowe Zarządzanie i Obsługę Nieruchomości :

nieruchomosci szczecinek

Gospodarka Nieruchomościami:

 • Zawieranie umów na dostawę świadczeń, ubezpieczeń i usług oraz kontrola ich realizacji,
 • Kontrola prawidłowość użytkowania nieruchomości oraz przechowywanie dokumentacji związaną z użytkowaniem nieruchomości, w tym instrukcje obsługi i eksploatacji,
 • Reprezentacja właścicieli przed osobami prawnymi, fizycznymi, bankami i urzędami.
 • Opracowywanie planów remontów i modernizacji oraz planowanie i realizacja inwestycji.
 • Bieżąca kontrola i rozliczanie czynszów i innych opłaty za zajmowanie lokali oraz prowadzenie indywidualnych rozliczeń lokali.
 • Sporządzamy, doręczamy najemcom i użytkownikom nieruchomości faktury VAT, rachunki, naliczenia, w terminach wynikających z umów,
 • Kontrolujemy terminowość wpłat, a w przypadku opóźnień naliczamy ustawowe bądź umowne odsetki za zwłokę,
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do dochodzenia roszczeń z tytułu zajmowania nieruchomości oraz postępowanie windykacyjne.
 • Nadzór oraz zlecanie przeglądów technicznych budynków zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i dozoru technicznego,
 • Kontroli techniczna budynków oraz wykonywanie bieżącej konserwacji i napraw,
 • Zawieranie umów na prace remontowe, konserwacyjne, serwisowe, usuwanie awarii i ich skutków,
 • Prowadzenie księgowość wspólnot lokalowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Zapewnienie odrębnego rachunku bankowego dla każdej wspólnoty lokalowej
 • Regulowanie płatności za faktury VAT, rachunki za dostarczone media, wykonane usługi, podatki i inne opłaty publiczno-prawne,
 • Przygotowywanie sprawozdań i dokumentów na zebrania z właścicielami,
 • Zapewnienie współpracy z kancelarią adwokacką w zakresie udzielania porad prawnych oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości.